Organizacja imprez dla dzieci

 

Nie masz pomysłu na organizację urodzin dla swojej pociechy? Nie wiesz, w jaki sposób zająć czas dzieciom podczas wesela lub innej uroczystości rodzinnej? Już nie musisz się tym martwić…

Nasz zespół animatorów  zorganizuje zabawę w do­­mu, ogro­­dzie, wy­­na­­ję­­tej sa­­li czy re­­stau­­ra­­cji.  Umilimy czas dzieciom podczas urodzinek, wesel i innych imprez okolicznościowych, festynów czy pikników.

Zapewniamy re­­kwi­­zy­­ty do ka­ż­dej z ani­­ma­­cji.

Na Waszych milusińskich czekają następujące atrakcje:

 • Gry i za­ba­wy do­sto­so­wa­ne do wie­ku dzie­ci pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­nal­nych, prze­bra­nych ani­ma­to­rów
 • Za­ba­wy z chu­s­tą ani­ma­cyj­ną i tu­ne­lem ani­ma­cyj­nym
 • Ży­we ma­skot­ki
 • Ba­lo­no­we kre­acje (zwierzaki i inne cudeńka wykonane z rurek balonowych)
 • Ma­lo­wa­nie bu­ziek (far­by z ate­stem)
 • Warkoczyki
 • Ta­tu­aże wodne
 • Bań­ko­we sza­leń­stwo – po­kaz wiel­kich ba­niek
 • Zamykanie dzieci w bańce mydlanej
 • Ba­lo­ny z he­lem
 • Pi­nia­ta wy­peł­nio­na ła­ko­cia­mi

Na życzenie klienta:

 • ude­­ko­­ru­­je­­my mie­j­sce im­pre­­zy
 • wy­­ko­­na­­my zdję­­cia, z któ­­rych przy­­go­­tu­­je­­my pre­­ze­n­ta­­cję mu­l­ti­­me­­dia­l­ną
 • przy­­go­­tu­­je­­my rę­cz­nie ro­­bio­­ne za­­pro­­sze­­nia oraz al­bu­­mi­­ki ha­r­mo­­ni­j­ko­­we, do któ­­rych bę­­dzie mo­ż­na wkle­­ić zdję­­cia z przy­­ję­­cia