Animator dla dzieci - Radosne Minki

Je­ste­śmy gru­pą lu­dzi, któ­rych ce­lem jest nie­sie­nie ra­do­ści dzie­ciom. Spra­wia­my, że czas spę­dzo­ny na wspól­nej za­ba­wie sta­je się ma­gicz­ny, a dzie­ciom nie scho­dzi uśmiech z bu­ziek. We­so­ły klaun wy­ko­nu­ją­cy ma­gicz­ne sztucz­ki, ży­wa ma­skot­ka, z któ­rą moż­na zro­bić so­bie zdję­cie to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje przy­go­to­wa­ne dla Wa­szych mi­lu­siń­skich.

Przy­go­tu­je­my ani­ma­cje do­sto­so­wa­ne do wie­ku i upodo­bań dziec­ka oraz miej­sca, w któ­rym od­bę­dzie się przy­ję­cie.

W po­dzię­ko­wa­niu za za­ba­wę każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma pa­miąt­ko­wy dy­plom.

 

Nasz zespół animatorów zorganizuje magiczny czas dzieciom podczas:

  • urodzinki dla dzieci
  • im­prez ro­dzin­nych: chrzci­ny, ko­mu­nie, we­se­la
  • im­prez w przed­szko­lu i szko­le
  • im­prez ple­ne­ro­wych: fe­sty­ny i pik­ni­ki ro­dzin­ne
  • im­prez fir­mo­wych
  • ak­cji pro­mo­cyj­nych i re­kla­mo­wych
  • im­prez oko­licz­no­ścio­wych

Je­ste­śmy wszę­dzie tam, gdzie mo­że­my umi­lić czas Wa­szym Po­cie­chom ;)

Działamy na terenie Rybnika, Żory, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Gliwic.